Beagle og Jaktprøve

Skrevet av Janne Sandbakken

Jaktprøvenes formål er å prøve drivende hunder og premiere de egenskaper en vil bygge på i avlsarbeidet for å få frem hunder som er tilpasset vår jakt og jaktkultur.

HVEM KAN DELTA PÅ JAKTPRØVE
Må være fylt 15 måneder senest på prøvedagen. Må være premiert på utstilling Ikke på prøve (inkl. RR-prøve) i samme sesong være tildelt "G" for bufejag eller "T" og/eller "G" to ganger for andre feil Rett til å delta har hunder som er registrert i NKK eller register anerkjent av NKK. Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID-merket for å delta på terminfestede arrangementer (utstillinger, prøver, mentaltester osv) i Norge. ID-merkingen må være utført før fremmøte på arrangementet. Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering. Hunden må være vaksinert mot valpesyke. Vaksinasjonen må ha blitt foretatt ikke tidligere enn 2 år før prøven. Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato til prøvedato. Ved revaksinering gjelder ingen slik karenstid. Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må medbringes til prøven og fremvises uoppfordret til arrangør.

PÅMELDING
All påmelding er bindende, og skal skje på eget skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet må være undertegnet av hundens registrerte eier(e), eller den som overfor arrangør kan sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte med hunden. Påmelding som ikke er skrevet på korrekt skjema, mangler opplysninger eller kommer for sent, aksepteres ikke. Dersom en deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften uoppfordret sendes arrangørklubben. Prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, samarbeidende klubb eller utenlandsk kennelklubb samarbeidende med NKK, skal betale dobbel påmeldingsavgift.

ÅPEN PRØVE SEPARAT (ÅP)
En-dags prøve avholdt innen en tidsperiode som er forhåndsbestemt. Prøvedagen avtales mellom hundeeier/-fører og dommer. Prøven skal avholdes snarest mulig etter at prøvearrangør har mottatt påmeldingen. Ved ÅP sammenkalles kollegiet til møte senest to uker etter prøveperiodens slutt, og fra hvert dommermøte skal resultatliste sende til rette vedkommende (se pkt 3.10 og 3.11).

ÅPEN PRØVE SAMLET
ÅP kan evt. holdes for flere hunder samme dag, f. eks i konkurransesammenheng, klubbkamper o.l. Prøvens leder og NKKs representant må være til stede. Om ønskelig kan en slik "ÅP-samlet" avsluttes med kåring av "beste hund", rangering av hunder etc. Arrangør bestemmer selv etter hvilke regler.

SMÅHUND PRØVE (SP)
En-dags prøve (ett ref.nr. i NKK, en start per hund) for Beagle/Drever hvor prøvedag og -sted for den enkelte hund er forhåndsbestemt. Prøven kan eventuelt holdes over flere dager (dog maksimalt 7 dager). Hvis prøven går over flere dager, kan dommermøte eventuelt avholdes samlet etter siste prøvedags slutt.

GJENNOMFØRING AV JAKTPRØVE
Prøvetiden skal være fleksibel innen tidsrammen 5 til 8 timer effektiv prøvetid. Prøven skal så langt som mulig foregå som en vanlig jaktdag og gjennomføres på dagtid. Med hundeførers samtykke kan dommer avslutte prøven etter 5 timer. Avsluttes prøven uten at hunden har arbeidet løs i prøveterrenget i minst 5 timer, kan den ikke tildeles premie. Hunden skal under hele prøvetiden arbeide selvstendig og uten unødige forstyrrelser
 
STILLE RÅDYRHUND PÅ JAKTPRØVE I JANUAR
Utenom lovlig prøvetid for rådyr/hjort skal Beagle/Drever tildeles 0 premie ved jag av disse. Hunden skal kobles, og prøven avsluttes umiddelbart. Hunden mister eventuelt tidligere oppnådd premiering på hare/rev samme dag hvis den jager rådyr/hjort lenger enn
- 10 minutter hvis hunden har fylt 24 måneder - 20 minutter hvis hunden er under 24 måneder
 
BEDØMMELSE AV HUNDEN
Ved alle prøvetyper skjer bedømmelsen av en dommer for hver hund. Ved to-dagers prøve kan samme dommer og/eller prøveterreng ikke benyttes til samme hund begge dager. Når det gjelder observasjoner kan dommeren støtte seg til elev og aspirant. Hundefører bestemmer selv hvilket losdyr hunden helst skal prøves på. Det kan bare stambokføres en premiering pr. prøvedag, men eventuell(e) tilleggslos(er) og lostid på ukjent losdyr skal noteres under tilleggsopplysninger. Hvis kravene for premiering på flere slag losdyr oppnås samme dag, bestemmer hundefører selv ved prøvetidens slutt hvilket resultat som skal stambokføres. Hundefører kan ikke nekte stambokføring av premiering på eventuelt uønsket, lovlig losdyr. Premieringen av den enkelte hund baseres både på oppnådde lospoeng og på tildelte egenskapspoeng. I konkurransesammenheng teller også tilleggspoeng, men bare ved rangering.
 
LOSTID OG LOSPOENG
Med lostid forstås det antall minutter hundens los høres av dommer, inklusiv ikke noterbare tap. Med lospoeng forstås lostid pluss eventuelle tillegg for los ute av hørehold (LUH) og losdyr påvist gått i "berg" (LIB). Med ikke noterbare tap forstås tap kortere enn 5 minutter. I prøveprotokollene (skogsprotokoll og jaktprøveprotokoll) noteres lostid, tapstid og eventuelle tillegg for LUH og LIB. Det gis 20 lospoeng for LIB, dog bare en gang i løpet av prøvedagen og kun ved minimum 30 minutter lostid. For hver gang det registreres LUH i mindre enn 90 minutter skal det gis et tillegg i lospoeng lik antall minutter LUH, dog maksimalt 20 poeng hver gang. Los på grunnlag av gjentak etter mer enn 90 minutter, og los inn i hørehold etter mer enn 90 minutter ute av hørehold betraktes som ny los. Ved LIB, samjag, forulykket losdyr og los som havner i område hvor det er fare for hundens liv og helse slik at losen må avbrytes, skal hunden få mulighet til å starte på nytt losdyr. De oppnådde lospoeng legges da til en eventuell ny los, dersom hunden etter nytt slipp reiser losdyr av samme art. Ved rådyr-/hjorteloser disponerer hunden etter det nye uttaket bare den prøvetid/brutto lostid som gjenstod fra den forrige losen.
 
EGENSKAPSPOENG
Egenskapsbedømmelsen skal skje etter følgende koding/skala:
T Hunden trukket uten gyldig grunn G Hunden har begått graverende feil/har blitt utslått 1 Dårlig 2 Mindre godt 3 Godt 4 Meget godt 5 Særdeles godt, effektivt
Hunden bedømmes i følgende momenter, som gis vekttall som angitt:
Vekt Maks Poeng
1 Jaktlyst 3 15
2 Samarbeid/Kontakt 1 5
3 Fotarbeid/ Evne til uttak 2 10
4 Målbruk i:       a) fot 1 5
                          b) tap 2 10
5 Arbeid i:          a) los 2 10
                           b) tap 2 10
6 Mål:                 a) nyansering 1 5
                           b) hørbarhet 2 10
Sum 80

Kilde: NHKF Jaktprøvereglement
Norsk Kennel Klub

Opplæring Jaktprøvedommer for drivende hunder tilknyttet NHKF.