Jaktegenskapene hos beagle

Jaktprøveprotokollen

Skrevet av Janne Sandbakken

Under jaktprøven skal dommer dokumentere hundens jaktegenskaper. Det er utarbeidet egne føringer for hva som vektlegges under de ulike momentene og hvilke kriterier som må være oppfylt. Dette står skrevet i jaktprøvereglene til NHKF. Link til dem finner du HER

I tillegg til å bedømme de ulike momentene (mer informasjon om disse finner du HER) skal dommer krysse av for om hunden har vært i fot, og om den har et enstonig eller fleretonig mål.

"Enstonig/flertonig mål
Et flertonig mål er sjeldent. Det kjennetegnes ved at det kan høres ut som at det er to hunder som
jager sammen. Hunden auser ut varianter av grove og lyse toner samtidig i losen. Det er svært få
hunder som er ekte flertonige. Enkelte hunder kan være flertonig under optimale vitrings- og
føreforhold, men kan være enstonig under andre føreforhold. En stor del av losen må foregå med
flertonig mål for å kalle hunden for flertonig. Hvis det flertonige målet kun forekommer i noen få
minutter etter uttak/gjentak, for så å gå over i enstonig mål, er hunden å betrakte som enstonig.
Er dommeren i tvil om hunden har et flertonig mål, så er den sannsynligvis enstonig. Man er aldri i
tvil når man hører en flertonig hund.

Et enstonig mål kjennetegnes ved at hunden jager med samme ”tonefall” i målet. Hunden kan gjerne
ha to losmål i forskjellige deler av losen. Målet kan variere ut ifra avstand til losdyr, fra lyst/grant
mål når hunden ligger tett på losdyret, til grovere/dypere mål når hunden ligger lenger etter. Dette har
ikke noe med flertonig mål å gjøre, men er god nyansering. De aller fleste hundene er enstonige. Et
mål kan være klangfullt uavhengig av om det er ens-, to- eller flertonig".


Man finner også opplysninger om hvor lang tid hunden har brukt fra fot til uttak, fra uttak til 60 minutters lostid, uttak til sluttlos, lengste losfrekvens, lengste tap og antall tap hunden har hatt gjennom premielosen.

Bedømmelsen av de ulike momente på jaktprøve

Under en jaktprøve blir flere momenter bedømt, og utifra tallene kan man danne seg et bilde av hvilke egenskaper som er gode hos hunden og hvilke som det er forbedringspotensiale på.

Hunden bedømmes i følgende momenter, som gis vekttall som angitt etter:
Moment                                Vekt (Maks. poeng)
Jaktlyst                                   3 (15)
Samarbeid/Kontakt                1 (5)
Fotarbeid / evne til uttak         2 (10)
Målbruk i: a) fot                      1 (5)
                 b) tap                     2 (10)
Arbeid i:    a) los                     2 (10)
                 b) tap                     2 (10)
Mål           a) nyansering        1 (5)
                 b) hørbarhet 
         2 (10)
                                                  Sum (80)
Innenfor hvert moment gis det poeng fra 1 til 5, og hvert moment har et vekttall det skal ganges ut med. Man kan få maksimalt 80 egenskapspoeger.

I tillegg bedømmes det to konkurranse momenter;
Kondisjon/Styrke.                   1 (5)
Lydighet                                  1 (5)

 
Selve poenggivingen skjer etter følgende koding/skala:
1=Dårlig
2=Mindre godt
3= Godt
4= Meget godt
5= Særdeles godt, særs effektivt

Foreksempel om en hund får 5 poeng i jaktlyst så skal den ganges med vekttallet som er 3- det gir totalt 15 poeng.
 

Lostider og momentdømming

En jaktprøve har prøvetid på 5 til 8 timer- det vil si at hunden skal ha vært løs i minimum 5 timer og maksimalt 8 timer. Det vil si at om hunden har jaget 1 premie i løpet av de første timene, så kan man ikke koble og gå hjem. Hunden må være løs minimum 5 timer.

Når slipp og koblingtid er avhenger av årstid og når det er lyst/mørkt. På høsten er gjerne prøvetiden fra kl 07.00 til 15.00, mens på vinterstid er den fra 08.30 til 16.00.  M

Premiekrav for beagle/drever (Alle tall, unntatt 90 lospoeng, er minimumskrav)
Premiegrad                 Premiepoeng               Lospoeng                              Egenskapspoeng
1.                                       145                          90 (1), alt. 2x60 (2)              55
2.                                       105                          60 (1)                                   45
3.                                        75                           40 (1)                                   35
For premiering på rådyr og hjort må lospoengene være oppnådd senest 180 minutter etter uttak,  eller ved uttak utenfor hørehold senest 180 minutter etter at losen ble registrert. Dette kravet gjelder ikke for hare og rev.

Det vil si at for å oppnå en 1 premie rådyr må hunden ha jaget i 90 minutter eller alternativt 2x60 minutter og den må ha oppnådd minimum 55 egenskapspoeng. Premieringen må ha blitt oppnådd innen 180 minutter etter at den startet. For å oppnå en 2 premie hare må hunden ha jaget i minimum 60 minutter og oppnådd minimum 45 egenskapspoeng. 

Når det ikke har vært los eller når det har vært los som ikke holder til premering gjelder følgende regler:
 

  • Når det ikke har vært los, eller når losdyrets art ikke er konstatert bedømmes bare momentene 1, 2 og 8. (Jaktlyst, samarbeid/kontakt og Lydighet) (Når det ikke har vært los eller man ikke vet hva hunden har jaget på)
  • Hvis losdyrets art er konstatert, bedømmes ved hørt los under 30 minutter ikke momentene 5 og 7. (Alle momentene med unntak av arbeid i los og tap og kondisjon og styrke)
  • Er hørt lostid over 30 minutter skal alle momenter bedømmes.

Jaktlyst

"Med jaktlyst menes hundens vilje til å holde på med sitt arbeid med å lete etter fot, spore opp viltet,
holde losen i gang, rette opp tap og å fortsette med ny leting etter fot på nytt losdyr etter dødtap, etter
kobling ved oppnådd maksimale lospoeng, og lignende. Jaktlyst skal bedømmes gjennom hele tiden
hunden er løs i skogen, og spesielt mot dagens slutt. For å kunne tildeles 5 poeng skal hunden ha
gjennomført et planmessig arbeid gjennom prøvedagen på minimum 6 timer. Særdeles stor jaktlyst
skal være dokumentert innenfor aktuelle egenskapsmomenter."


Ser man på hva beaglen har oppnådd på momentet "Jaktlyst" så er det flest beagler som har fått 3 eller 4 poeng- det vil si at jaktlysten til beaglen er litt over middels god. Det er forebedringspotensiale her da det er få hunder som oppnår "Særdeles god jaktlyst".

Samarbeid & Kontakt

"Hundens vilje til samarbeid og kontakt med fører kommer til uttrykk både i letefasen og etter
avsluttet los. En hund med vilje til samarbeid vil med jevne mellomrom av seg selv oppsøke fører
hvis den ikke kommer i fot. Et godt utslag skal være på omtrent 10 – 25 min. av gangen. Dommer
skal også vurdere effektivitet og fart i denne tida. Her kan dommer støtte seg til evt. GPS-posisjoner
på hunden. Når losen er slutt og tapsarbeidet har opphørt, eller hvis losdyret går på langfart over
lengre tid, skal en hund med god kontakt oppsøke fører.

Enkelte hunder kan utvise et uønsket stort kontaktbehov, de holder seg i nærheten av fører, noe som
medfører at hunden må ”gåes” i fot, selv om jaktlysten kan være upåklagelig etter at den får fot eller
uttak. Dette skal gi seg utslag i poengsettingen på dette punktet.

Dersom hunden tildeles 2 poeng eller lavere skal årsaken føres i tilleggsopplysninger; om det er
dårlig kontakt eller uønsket stort kontaktbehov."


Samarbeid/Kontakt evnen hos beagle var "God"- i dette ligger det rom for forbedring. Beaglen har bakgrunn som packbeagle og dette gjenspeiler seg i også på jaktprøver ser man. Det vil være ønskelig med litt mer utslag.

Fotarbeid- Evne til uttak

"Effektiviteten i hundens evne til å rede ut nattfot og reise vilt skal vurderes. Dommeren skal legge
vekt på følgende momenter:

En effektiv harehund vil ikke rote i foten. Den vil ringe, og på den måten raskt finne utsporet. Når
dommeren ikke vet når hunden startet fotarbeidet, eller ikke har registrert fotarbeid i det hele tatt, må
vurderingen bli svært usikker. Da skal det gis 3 poeng. Det skal skrives i tilleggsopplysningene at det
er gitt 3 poeng av denne årsak.

Når fotarbeid er konstatert og uttaket skjer langt unna, og etter forholdsvis kort tid, må en anta att
hunden har et effektivt fotarbeid, selv om en ikke har kunnet følge med i hvordan den har arbeidet.
Det skal da gis 4 poeng. For å oppnå 5 poeng må hunden ha reist minst to stykker lovlig vilt på den
aktuelle prøven på en effektiv måte i løpet av prøvedagen.

Når hunden har arbeidet lenge og tar ut i nærheten av der den startet fotarbeidet, må en kunne anta at
hunden har et mindre effektivt fotarbeid, selv om en ikke har sett hunden i fot. Den skal da gis
maksimalt 2 poeng. I tilfeller der hunden opplagt har kommet i fot like ved dagleie og av den grunn
får et raskt uttak, skal prestasjonen normalt vurderes til 3 poeng. Skjer dette flere ganger i løpet av
prøvedagen, har hunden derimot sannsynliggjort at den er effektiv, og skal ha 5 poeng.

Utredning av rådyr-, hjort-, revefot vil normalt være betydelig enklere enn harefot. En effektiv hund
skal raskt finne fra fot/beiteplass fram til losdyrets dagleie. På rådyr og hjort kan uttak skje på overvær. Det er viktig å være oppmerksom på at en erfaren hund kan ta an ganske gamle (”kalde”)
spor, noe som kan føre til uttak relativt langt unna stedet hvor fotarbeidet startet, noe som kan ta tid,
uten at det er negativt."

Målbruk- Fot

Hare: 5 poeng gis når hunden er taus eller gir enkelte støt i fot og tap. 4 poeng gis når hunden gir
noen støt. Jevn støting over lengre tid og/eller i serier premieres med høyst 3 poeng.

Rev, hjort og rådyr: Det aksepteres mer målbruk i fot og tap på disse viltslagene enn på hare.
Mange jegere ønsker målbruk i fot og tap for å kunne følge hundens arbeid og for at viltet skal bli
oppmerksom på hundens tilstedeværelse. Målbruken kan øke jo nærmere uttak eller gjentak hunden
kommer. Det gis 5 poeng til hunder som er tause eller gir noen støt i fot og tap. 4 poeng gis ved noe
målbruk. Jevn støting over lengre tid og/eller i serier premieres med høyst 3 poeng.

Uavhengig av losdyr:
• Målbruk i tap vurderes strengere enn målbruk i fot.
• Loslignende målbruk i fot og tap bedømmes strengt. G kan benyttes når dommer ved flere
anledninger er i tvil om det er uttak/gjentak, men det viser seg ikke å være tilfellet. Hund som
i fotarbeid gjør seg skyldig i loslignende målbruk kan tildeles G selv om uttak ikke har
skjedd.
• Der fotarbeid ikke er konstatert skal det gis 5 poeng. Målbruk i tap kan også vurderes på
grunnlag av ikke noterbare tap.
• Dommer skal være oppmerksom på muligheten for at losdyret kan ha forlatt området (dagleie
eller tapet) en tid før hunden kommet på strengen. En trang hund kan da starte med en
forsiktig los, som ikke må feiltolkes som løshet i fot eller tap. I slike tilfeller skal det være
tydelig og radig framdrift. Observasjoner er som alltid å foretrekke
.

Målbruk- Tap

Arbeid- Los

Dommeren skal bedømme hundens evne og vilje til å forfølge losdyret. Hunden skal forfølge viltet
passe radig, uten å presse det for hardt. Det skal likevel være god fremdrift, med tanke på at
skuddsjanser skal oppstå.

Gjentatte observasjoner av losdyr og hund er ønskelig. Hundens evne til lengre, sammenhengende
lossekvens med god flyt skal premieres. Hunden skal ha prestert minst to lospoenggivende serier
med full los på minst 30 minutter eller en serie på minst 50 minutter for å kunne tildeles 5 poeng.
Omjag og baksporjag skal bedømmes strengt. Ved gjentatte, sikre observasjoner skal G gis.

Arbeid- Tap

Hundens tapsarbeid skal bedømmes både under noterbare og ikke noterbare tap. Hundens evne til å
løse tapet raskt, gjennom: å lokalisere tapet, bli i tapet med systematisk leiting, først trangt, om
nødvendig etterhvert over et større område, skal premieres.

Mål- Nyansering

Hundens mål og målbruk er en viktig egenskap, fordi vi får nesten all informasjon om hvordan losen
forløper fra hundens målbruk.

Nyansering er hundens måte å fortelle hvor langt etter losdyret den er, og hvor god kontroll den har.
Dommeren skal vurdere hvordan hunden varierer målets intensitet og aus, avhengig av avstand til
losdyret. Tydelig nyansering er en viktig bruksegenskap, fordi jegeren (på prøve dommeren) da får
informasjon om når viltet kan dukke opp.

Hunder med svært god nyansering skal gis karakteren 5. Bedømmelsen blir sikrere med flere
observasjoner av losdyr og hund, noe dommer skal tilstrebe. For å kunne tildele 5 poeng kreves det at
dommeren har sett losdyret i losen. Hunder som har nesten den samme målbruken enten de ligger
like bak eller lengre etter losdyret skal gis maksimalt 2 poeng.

Mål- Hørbarhet

Målets hørbarhet er et viktig moment, som har vist relativt stor arvbarhet, og har derfor vekttall 2.
Høye poeng gis hunder med mål som gjør at losen høres på lang avstand. For å oppnå 5 poeng på
dette punktet skal hunden i tillegg ha et klangfullt og livlig mål (se lenger ned i dette pkt.) Et
flertonig mål er å foretrekke. Ved bedømmelse av hørbarhet må de rådende forhold med hensyn til
vind, snø på skogen, terreng, osv., i noen grad tas i betraktning.

Kondisjon og Styrke

God kondisjon og styrke er viktige egenskaper i seg selv, men også for at hundens øvrige egenskaper
kan komme til full utfoldelse. 5 poeng skal ikke gis uten at hunden i prøvetiden har hatt store fysiske
anstrengelser, og klarer disse meget godt. Hunden skal ha jobbet effektivt i minimum 6 timer for å
tildeles 5 poeng.

Lydighet

Lydighet bedømmes best i forbindelse med innkalling, men observasjoner i løpet av hele prøvedagen
skal tas med ved vurderingen. De rådende forhold (vind, snø, terreng, osv.) må tas i betraktning når
det skal vurderes om hunden hører innkallingssignalet. Svarer hunden på innkallingssignal er dette
spesielt verdifullt. 5 poeng kan bare tildeles hund som lar seg innkalle fra los utenfor synsvidde. 1
poeng skal tildeles hund som bevisst unngår fører under koblingsforsøk når den ikke har los. Ved
gjentakelser skal tildeling av G overveies.